Home » กิจกรรม » โครงการไร่นาสวนผสม ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง
ไร่นาสวนผสม

โครงการไร่นาสวนผสม ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง

นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งนำนุชฟอร์ไลฟ์ไปใช้กับพืชหลากหลายชนิด โดยมีนายโกวิท​ สุทธิพงษ์​วิจิตร​ ผู้​อำนวยการโรงเรียน​เทศบาล​2​ สาธิต​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​เพชร​บูรณ์ ผู้จัดทำโครงการไร่นาสวนผสม(ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9) โดยจัดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงประจำเทศบาลเมืองตะพานหิน ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ และฝึกทักษะให้แก่นักเรียน บริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มาศึกษาดูงานกิจกรรมและให้การสนับสนุบโครงการไรน่าสวนผสมซึ่งได้มอบผลิตภัณฑ์การเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ไปใช้ในการทำการเกษตรมานานกว่า 5 ปี 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery